RANDOM
VIDEO

Bài tập 1.48 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.48 tr 43 SBT Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N đã cho, hãy:

a) Kể tên hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) (các vec tơ kể ra này đều khác \(\overrightarrow 0 \))

b) Chỉ ra một vec tơ bằng vec tơ \(\overrightarrow {MO} \), một vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {MO}, \overrightarrow {CD}  \)

Hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {ON}, \overrightarrow {DC}\);

Hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {OM}, \overrightarrow {NO} \);

b) Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {MO} \) là \(\overrightarrow {ON} \);

Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \) là \(\overrightarrow {DO} \).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.48 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho 2 hình bình hành ABCD và ABEF dựng vector EP và vector FQ sao cho bằng với vector AD. Chứng minh CDQP là hình bình hành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trọng Nhân

  cho tam giác ABC với ba trung tuyến AM, BN ,CP . Chứng minh véc tơ AM + véc tơ BN + véc tơ CP = véc tơ 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1