ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.95 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.95 tr 49 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho M(5; -3). Kẻ MM1 vuông góc với Ox, MM2 vuông góc với Oy. Khẳng định nào đúng?

A. \(\overline {O{M_1}}  =  - 5\)

B. \(\overline {O{M_2}}  = 3\)

C. \(\overrightarrow {O{M_1}}  - \overrightarrow {O{M_2}} \) có tọa độ (-5;3)

D. \(\overrightarrow {O{M_1}}  - \overrightarrow {O{M_2}} \) có tọa độ (5;-3)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khẳng định đúng là D vì \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {O{M_1}}  + \overrightarrow {O{M_2}} \) và tọa độ của M là tọa độ của vectơ \(\overrightarrow {OM}\).

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.95 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1