ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá là gì?

  • A. Xuất phát từ cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá trong thời đại ngày nay.
  • B. Xuất phát từ sự đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất tinh thần.
  • C. Xuất phát từ yêu cầu: văn hoá là mục tiêu và động lực cuả quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1