YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào ?

  • A. Đại hội IV
  • B. Đại hội VI
  • C. Đại hội VII
  • D. Đại hội VIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 94652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA