• Câu hỏi:

  Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản là?

  • A. Công xã Pari
  • B. Nhà nước Xô viết
  • C. Nhà nước dân chủ nhân dân
  • D. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC