• Câu hỏi:

  Giá cả sản xuất bằng:

  • A. Chi phí sản xuất cộng tỷ suất lợi nhuận bình quân.
  • B. Chi phí sản xuất cộng giá trị thặng dư.
  • C. Chi phí sản xuất cộng lợi nhuận.
  • D. Chi phí sản xuất cộng lợi nhuận bình quân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC