Sinh Học 12 Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

 • Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

  Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li
  Qua bài học này, các em sẽ biết được một số khái niệm cơ bản, phương pháp nghiên cứu di truyền Menđen, thí nghiệm Menđen, giải thích kết quả bằng sơ đồ, giải thích bằng cơ sở tế bào học và nội dung định luật phân li

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Quy luật phân li độc lập

  Bài 9: Quy luật phân li độc lập
  Qua bài học này, các em sẽ biết được thí nghiệm lai 2 tính trạng: thí nghiệm của Mendel, giải thích kết quả bằng sơ đồ lai, giải thích bằng cơ sở tế bào học, cách viết giao tử các kiểu gen khác nhau, ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: tương tác gen: tương tác bổ sung, tương tác cộng gộp, tác động đa hiệu của gen. Những kiến thức này sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng viết sơ đồ lai và phép lai

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

  Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
  Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: liên kết gen, thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận, sơ đồ lai, hoán vị gen, thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen, giải thích- cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen, sơ đồ lai, ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

  10 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

  Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
  Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết với giới tính: gen trên nhiễm sắc thể X, gen trên nhiễm sắc thể Y, ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

  Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen
  Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: mối quan hệ giữa gen và tính trạng, sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, mức phản ứng của kiểu gen.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Bài tập chương I và chương II

  Bài 15: Bài tập chương I và chương II
  Qua bài học này các em củng cố được các phương pháp, cách giải bài tập về di truyền ở cấp độ phân tử và phương pháp giải bài tập về các quy luật di truyền. Hình thành kỹ năng tư duy, tổng hợp trong giải toán sinh học 

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết