Hoá Học 12 Chương 2: Cacbohiđrat

 • Bài 5: Glucozơ

  Bài 5: Glucozơ
  Bài học tập trung tìm hiểu về cấu trúc dạng mạch hở của Glucozơ, các tính chất ở các nhóm chức của Glucozơ và vận dụng điều đó để giải thích các hiện tượng hóa học.

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ

  Bài 6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ
  Nội dung bài học giúp các em học sinh hiểu rõ về cấu tạo phân tử, những tính chất điển hình và ứng dụng của saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

  Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
  Bài học hệ thống hóa kiến thức về cấu tạo và tính chất của các loại cacbohidrat điển hình như Monosaccarit (Glucozơ, Fructozơ), Đisaccarit (Saccarozơ), Polisaccarit (tinh bột) và vận dụng những hiểu biết và các tính chất đã học để giải quyết một số dạng bài tập cơ bản, nâng cao.

  10 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat

  Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat
  Bài học tổng kết lại kiến thức trọng tâm của Este và Cacbohidrat cũng như một số kĩ năng tiến hành thí nghiệm. Nội dung minh họa trình bày các trình tự, kinh nghiệm tiến hành thí nghiệm, cách sử dụng các dụng cụ phòng thí nghiệm như đun ống nghiệm, gạn, lọc,...và giải thích hiện tượng hóa học xảy ra dựa vào tính chất hóa học của Este và Cacbohidrat.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết