RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 145 sách GK Toán GT lớp 12

Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của logarit.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Khái niệm lôgarit:

Cho hai số thực dương \(a\) và \(b\) với \(a\ne1\). Số \(\alpha\) thỏa mãn \(a^{\alpha}=b\) được gọi là lôgarit có số \(a\) của \(b\), kí hiệu \(\log_ab=\alpha\).

Vậy: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 < a \ne 1,b > 0\\ {a^\alpha } = b \end{array} \right.\)


Ví dụ:

 • \(\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}\) vì \(2^\frac{1}{2}=\sqrt{2}\)
 • \(\log_2\frac{1}{8}=-3\) vì \(2^{-3}=\frac{1}{8}\)
 • \(\log_23=1\) vì \(3^1=3\)
 • \(\log_a1=0\) vì \(a^0=1\)
 • \(\log_23=x\) vì \(2^x=3\)

Tính chất cơ bản của lôgarit:

Cho hai số thực dương \(a\) và \(b\) với \(a\ne1\). Ta có các tính chất sau:

\(\begin{array}{l} {\log _a}1 = 0;\,\,{\log _a}a = 1;\\ {a^{{{\log }_a}b}} = b;\,\,{\log _a}\left( {{a^\alpha }} \right) = \alpha . \end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 145 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Bài 1:Trong mặt phẳng với hệ toạ độác đường thẳng:

  \(d_1:x+y+3=0\)

  \(d_2:x-y-4=0\)

  \(d_3:x-2y=0\)

  Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng \(d_3\) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng \(d_1\) bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng \(d_2\)

  Bài 2: Tìm hệ số của số hạng chứa \(x^{26}\) trong khai triển nhị thứ Niutơn của \(\left(\dfrac{1}{x^4}+x^7\right)^n\), biết rằng \(C^1_{2n+1}+C_{2n+1}^2+....+C_{2n+1}=2^{20}-1\)

  ( n nguyên dương, \(C_n^k\) là tổ hợp chập k của n phần tử)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1