• Câu hỏi:

  Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc

  • A. Thống nhất Việt Minh và Liên Việt
  • B. Thành lập Mặt trận Liên Việt
  • C. Mở rộng Mặt trận Việt Minh
  • D. Cả 3 phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC