• Câu hỏi:

  Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945:

  • A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp
  • B. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh
  • C. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC