• Câu hỏi:

  Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

  • A. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.  
  • B. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
  • C. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC