• Câu hỏi:

  Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta:

  • A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
  • B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng
  • C. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
  • D. Cả ba phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC