• Câu hỏi:

  Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945

  • A. Xây dựng nếp sống văn hoá mới
  • B. Bình dân học vụ
  • C. Bài trừ các tệ nạn xã hội
  • D. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC