• Câu hỏi:

  Tháng 3-1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành

  • A. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên
  • B. Mặt trận Việt Minh
  • C. Mặt trận Tổ Quốc
  • D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC