• Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp:

  • A. Chống đế quốc giành độc lập dân tộc
  • B. Xoá bỏ những tàn tích phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân
  • C. Xây dựng chế độ dân chủ mới
  • D. Cả ba phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC