• Câu hỏi:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là:

  • A. Cương lĩnh cách mạng Việt Nam.
  • B. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam
  • C. Luận cương về cách mạng Việt Nam 
  • D. Cương lĩnh của Đảng Lao Động Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC