• Câu hỏi:

  Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập?

  • A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng
  • B. Tổng bộ Việt Minh
  • C. Ban chấp hành Trung ương Đảng
  • D. Xứ uỷ Bắc Kỳ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC