YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng? 

  • A. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
  • B. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.
  • C. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.
  • D. Đảng có vững cách mạng mới thành công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA