AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.

  • A. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
  • B. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
  • C. Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức 
  • D. Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>