AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  • A.
   Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức
  • B.
   Thực tiễn là kết quả của nhận thức
  • C. Thực tiễn do ý thức của con người tạo ra 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>