AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất? 

  • A. Phương thức sản xuất
  • B. Quan hệ sản xuất
  • C. Lực lượng sản xuất 
  • D. Tư liệu sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>