AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học MácLênin: Trong các hình thức của sản xuất xã hội, hình thức nào là nền tảng?

  • A. Sản xuất vật chất
  • B. Sản xuất ra bản thân con người
  • C. Sản xuất tinh thần
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>