AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào?

  • A. QHSX và KTTT
  • B. QHSX và LLSX 
  • C. CSHT và KTTT
  • D. LLSX và CSHT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>