AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức nào của tư duy trừu tượng là hình thức liên kết các phán đoán? 

  • A.
    Khái niệm
  • B. Biểu tượng 
  • C. Cảm giác 
  • D. Suy lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>