YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?

  • A. Triết học Mác-Lênin.
  • B. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
  • C. Lịch sử đảng cộng sản Việt nam
  • D. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>