AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố nào trong đó các yếu tố sau không thuộc QHSX 

  • A. Quan hệ giữa người đối với việc góp vốn vào công ty
  • B. Quan hệ giữa người tổ chức và quản lý của công ty
  • C. Quan hệ giữa người phân phối tiền lương và phúc lợi 
  • D. Quan hệ giữa người và tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>