AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phán đóan đúng về mặt đối lập

  • A. Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau trong cùng một sự vật.
  • B. Những mặt khác nhau đều coi là mặt đối lập.
  • C. Những mặt nằm chung trong cùng một sự vật đều coi là mặt đối lập.
  • D. Mọi sự vật, hiện tượng đều được hình thành bởi sự thống nhất của các mặt đối lập, không hề có sự bài trừ lẫn nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>