AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định cách giải thích đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin? Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội vì sao?

  • A. Tự nhiên là nguồn gốc của sự xuất hiện xã hội
  • B.

   Tự nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của con người 

  • C. Xã hội là một bộ phận đặc thù của tự nhiên
  • D. Tự nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho sự sống của con người và hoạt động sản xuất xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>