AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Tri thức của con người ngày càng hoàn thiện là vì: 

  • A. Thế giới đang vận động bộc lộ càng nhiều tính quy định
  • B. Nhờ sự nỗ lực hoạt động thực tiễn của con người 
  • C. Nhờ hệ thống tri thức trước đó (chân lý) làm tiền đề  
  • D. Do khả năng tổng hợp của trí tuệ của con người trong thời đại mới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>