YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của triết học MácLênin, bản chất của nhận thức là: 

  • A. Sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc của con người
  • B. Sự phản ánh chủ động, tích cực, sáng tạo của chủ thể trước khách thể 
  • C. Sự tiến gần của tư duy đến khách thể
  • D. Tất cả đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA