AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Sự biến đổi có tính chất cách mạng nhất của kiến trúc thượng tầng là do?

  • A. Thay đổi chính quyền nhà nước 
  • B. Thay đổi của lực lượng sản xuất
  • C. Thay đổi của quan hệ sản xuất thống trị 
  • D. Sự thống trị của cơ sở hạ tầng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>