ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

  • A. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
  • B. Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
  • C. Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng dc - Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng 
  • D. Quy luật đấu tranh giai cấp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1