YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vao trò quyết định: 

  • A. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
  • B. Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản xuất 
  • C.  Quan hệ phân phối sản phẩm
  • D. Quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>