AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp 

  • A. TLSX và sức lao động
  • B.  Người với người
  • C. Người với tự nhiên 
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>