YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  LLSX quyết định QHSX trên các mặt:

  • A. Hình thức QHSX
  • B. Sự biến đổi
  • C. Trình độ QHSX
  • D. Tất cả các yếu tố trên 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1