AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt tự nhiên của phương thức sản xuất là gì?

  • A. Quan hệ sản xuất
  • B. Cơ sở hạ tầng
  • C. Kiến trúc thượng tầng 
  • D. Lực lượng sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>