RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Sự biến đổi của quan hệ sản xuất do yếu tố nào quyết định nhất? 

  • A. Sự phong phú của đối tượng lao động
  • B. b - Do công cụ hiện đại
  • C. Trình độ của người lao động
  • D. Trình độ của lực lượng sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>