AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Trong các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn, hình thức nào là quan trọng nhất

  • A. Sản xuất vật chất 
  • B. Chính trị xã hội
  • C. Thực nghiệm khoa học
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>