AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Cơ sở hạ tầng là?

  • A. Toàn bộ đất đai, máy móc, phương tiện để sản xuất
  • B. Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành một cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định
  • C. Toàn bộ những thành phần kinh tế của một xã hội
  • D. Là cơ cấu công – nông nghiệp của một nền kinh tế xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>