YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Theo quan điểm MácLênin, muốn thay đổi một chế độ xã hội thì: 

  • A. Thay đổi lực lượng sản xuất
  • B. Tạo ra nhiều của cải
  • C. Thay đổi quan hệ sản xuất
  • D. Thay đổi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>