ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Các thiết chế như Nhà nước, Đảng, chính trị… là các yếu tố thuộc phạm trù nào? 

  • A. Cơ sở hạ tầng
  • B. Quan hệ sản xuất
  • C. Kiến trúc thượng tầng 
  • D. Lưc lượng sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP