AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối tượng lao động là: 

  • A. Công cụ lao động
  • B. Cơ sở hạ tầng
  • C. Khao học, công nghệ
  • D. Những cái trong tự nhiên và nguyên liệu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>