AMBIENT
 • Câu hỏi:

  QHSX tác động thúc đẩy sự phát triển LLSX khi: 

  • A.  QHSX phù hợp LLSX
  • B. QHSX lạc hậu hơn so với LLSX 
  • C. QHSX tiến bộ hơn so với LLSX 
  • D. Khi đó là QHSX ưu việt 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>