YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức nào là hình thức đầu tiên của giai đoạn trực quan sinh động? 

  • A. Khái niệm
  • B. Biểu tượng 
  • C. Cảm giác 
  • D. Tri giác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA