ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biển hiện nào sau đây nói lên vai trò quyết định của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển xã hội:

  • A. Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự sinh tồn xã hội
  • B. Sản xuất vật chất là cơ sở hình thành nên tất cả các hình thức quan hệ xã hội
  • C. Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tiến bộ xã hội
  • D. Tất cả các câu đều đúng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1