AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử? 

  • A. Quan hệ sản xuất đặc trưng
  • B.  Chính trị tư tưởng
  • C. Lực lượng sản xuất
  • D. Phương thức sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA