AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn các quan điểm đúng về “phủ định biện chứng”.

  • A. Phủ định biện chứng mang tính Khách quan
  • B. Phủ định biện chứng mang tính Kế thừa
  • C. Phủ định biện chứng là sự phủ định đồng thời mang tính khẳng định,.
  • D.

   Các phán đoán kia đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>