AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự đấu tranh của các mặt đối lập?

  Hãy chọn phán đóan đúng.

  • A.  Đấu tranh giữa các mặt dối lập là tạm thời
  • B.

   Đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối

  • C. Đấu tranh giữa các mặt dối lập là tương đối
  • D. .Đấu tranh giữa các mặt dối lập là vừa tuyệt đối vừa tương đối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>