AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Hình thức nào sau đây biểu hiện hoạt động thực tiễn của con người? 

  • A.  Sản xuất vật chất
  • B. Nghiên cứu khoa học
  • C. Sáng tác âm nhạc
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>